OLDALTÉRKÉP     KERESŐ
RÓLUNK
CÉLKITŰZÉSEINK, FŐ TEVÉKENYSÉGEINK
SZAKMAI MUNKÁINK
SZOLGÁLTATÁSAINK
TÁMOGATÓINK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
MUNKATÁRSAK
MÉDIAMEGJELENÉSEK
Fórum
NYITÓOLDAL \ RÓLUNK \ SZOLGÁLTATÁSAINK NYOMTATHATÓ VERZIÓ

Szolgáltatásaink

Egyéni és csoportos szolgáltatások

Egyéni tanácsadás: A tanácsadás problémamegoldó folyamat, amely interperszonális kapcsolatban célzott beszélgetés keretében információ átadással a tanácskérő igényei alapján zajlik.

Informáló tanácsadás: Azok a tanácsadói tevékenységek tartoznak ide, ahol a tanácskérők az életpályájuk egy-egy meghatározott szakaszának döntéséhez információt kérnek. Jellemzően a tanácskérő információit aktualizálni kell, például a szakképzés átalakulásáról, a moduláris képzés nyújtotta új lehetőségekről.

Döntés előkészítő tanácsadás: A döntés előkészítő tanácsadási folyamatban azok a tanácskérők vesznek részt, akik az aktuális életútjukból és állapotukból szükségszerűen kilépni kényszerülnek, döntéshozatal előtt állnak.

Pályaorientációs tanácsadás: Az orientáló tanácsadás olyan tanácsadási folyamat, amikor az életpálya alakulásának előrelátható fordulópontjára készül fel a személyiség, és ehhez tájékozódni kíván a számára elérhető lehetőségekről.

Munkatanácsadás: A munkavállalási elképzelésük van, de a munka megtalálásában, keresésében bizonytalan. Az adott munka elnyeréséhez kér információt.

Pályakorrekciós tanácsadás: Korrekcióról beszélhetünk a pálya tekintetében akkor, ha a tanácskérőnek van formalizált szakmai végzettsége, de nem tud azonosulni az eredeti döntésével, nem kívánja, nem tudja az adott a pályát művelni, illetve ha ennek gyakorlására nincs lehetősége, mert a munka-erőpiaci helyzet változásával elavultnak számít végzettsége.

Pályakorrekciós tanácsadás: Korrekcióról beszélhetünk a pálya tekintetében akkor, ha a tanácskérőnek van formalizált szakmai végzettsége, de nem tud azonosulni az eredeti döntésével, nem kívánja, nem tudja az adott a pályát művelni, illetve ha ennek gyakorlására nincs lehetősége, mert a munka-erőpiaci helyzet változásával elavultnak számít végzettsége.

Rehabilitációs tanácsadás: célja, hogy a különböző szolgáltatások nyújtásával elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők.

Pszichológiai támogatás: Az ügyfelek pszichológus támogatását is igénybe vehetik a program keretein belül, ahol személyes elakadásaik (gyermeknevelés, családi problémák, egyéni életvezetésben történő elakadások) megoldásában kaphatnak segítséget.

Egyéni és közösségi szociális munka: Olyan humán szolgáltatás, ami a személyes gondoskodás mellett, jogi, illetve szociálpolitikai eszközöket is használ az egyéni életvezetés támogatására. Az egyéni szociális munka a projekt teljes időtartama alatt biztosítva van a bevont résztvevők számára.
Egyéni életvezetési tanácsadás: A lakhatás biztonságával összefüggésben pénzkezelési tanácsadás is ide tartozik. e mellett az egyéni életvezetésben történő elakadások, nehézségek támogatása. Például babavárás, gyermeknevelési problémák, tanulási problémák stb.

Jogi segítségnyújtás: A munkához és polgárjoghoz kapcsolódó jogi segítségnyújtás.

Addiktológiai konzultáció egyéni és csoportos formában: Az addiktológia szenvedélybetegségekkel foglalkozik, melyek spektruma meglehetősen széles, kategóriái:

  • kémiai (pszichoaktív) szer által kiváltott addikciók: alkohol-, kábítószer, gyógyszerfüggés, dohányzás;
  • magatartási addikciók.


A munkanélküliség mentális megterhelést jelent az egyén számára, amelynek gyakori velejárója a depresszió. E mellé alkohol- vagy drogfogyasztás is társulhat. Minél hosszabb idő telik el a munkanélküliségben annál veszélyeztetettebb az egyén. A munkanélküliség komplex kezelésébe tartozik az addiktológiai konzultáció is.

Impulzus csoportfoglalkozás célja, hogy impulzust adjon a résztvevőknek saját életútjuk megtervezésében. A foglalkozássorán feltárja az ügyfelek motivációját és érdeklődési irányait, amelyre a pálya-, munkaválasztásban építhetnek.

A pályaorientációs csoportfoglalkozás (a 16-25 éves korosztálynak) a pályaválasztás gondolatának tudatosítását, a pályamunka elfogadását segítő program. A tréning célja, hogy a résztvevők felismerjék a szakma-, és munkaválasztás fontosságát, megismerjék képességeik minőségét és érdeklődési irányaikat. A tréning segít a tanulás, mint tevékenység elfogadásában és a pályaismeret bővítésében. A foglalkozás végén egyéni terv kialakítására kerül sor, amely a képzési folyamat vállalását, és képzési irány megnevezését eredményezi.

Te(a)ház:  A résztvevők egészséges önbizalmat szerezzenek a csoportvezetőtől és a csoporttagoktól kapott visszajelzések alapján, és tisztába legyenek személyiségük elemeivel. E mellett életvezetéshez kapcsolód témákkal foglalkozunk kiscsoportos formában. Tervezett témák: önbizalom, identitás erősítése, külső megjelenés javítása, fogápolás, családtervezés, egészséges életmód, konfliktuskezelés, együttműködés stb.

Motivációt fejlesztő csoportos foglalkozás (engedélyezetett képzés):
Az ügyfelek motiválttá tétele a jövő- és karriertervezésében a Maslow féle motivációs piramis és a kapcsolódó értékek tisztázása a munka világához kapcsolódóan.

Közösségi programok: az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg. A programok célja a közösség építése és fejlesztése. A közösségfejlesztésen a közösség önmaga fejlesztését értjük. Az egészséges közösségeknek identitást fejlesztő hatásuk van. Különböző identitású tagok is érzik a közösségbe tartozást, elfogadást és védelmet. A csoport összetartó energiáját a közös cél vagy feladat határozza meg és nem az ellenségkép adja. Ezzel lehet az akcióterületen belüli esetleges feszültségeket, konfliktusokat enyhíteni.

A projekt keretében olyan közösségi programok megvalósítása tervezett, melyek konkrét társadalmi célok érdekében valósulnak meg, pl. a sport, közösségi kiskert, az ünnepek és roma kultúra, hagyományok ápolásához kapcsolódó programok, aktív részvétel a felújítási munkálatokban, játszótér kialakítása stb. Az akcióterületen élők aktív bevonásával kívánjuk a közbiztonságot is javítani. A programok szervezése előtt igényfelmérést végzünk.

Szabadidős programok: a projektben résztvevők számára pl. sportesemények, filmklub, kulturális létesítmények meglátogatása stb.

Önkéntesek bevonása: Az akcióterületen élők közül bevonásra kerülnek önkéntes segítők, akik szervezési, koordináló feladatokat látnak el például közösségi és szabadidős programokban, közösségi kiskert játszótér, közbiztonság erősítésénél stb. A projekt lezárását követően az önkéntesek folytatni tudják a közösségi munkát stb. Az önkéntesek szociális munkás mellett végzik tevékenységüket.

Közösségi programok kiskertek műveléséhez kapcsolódóan

A közösségi kertekben történő foglakoztatást célja a munkamotiváció erősítése, a szociális kompetenciák (konfliktuskezelés, együttműködés, problémamegoldás stb.) gyakorlatban történő fejlesztése. Önszerveződéssel működik szociális munkás támogatásával. Célja önfenntartó közösségek kialakítása, amely akár szatyorközösségek, önszerveződő csoportok, kölcsönös segítségnyújtást támogató közösségek stb. formájában is megvalósulhat.

Kiégés elleni tréning

Azon ügyfelek számára tartott csoportos foglalkozás, akik a munkájukhoz kapcsolódóan nehézségeket élnek meg. A foglalkozás célja az önismereti és önértékelési elemek erősítése, energia tartalékok és új motivációs tényezők feltárása a sikeres munkavégzéshez kapcsolódóan.


Munkakereséshez kapcsolódó fejlesztő tevékenységek


Álláskeresési technikák oktatás:
3-5 nap alatt felkészítés az álláskeresésre, melynek során sor kerül az eszközök áttekintésére, mint például: a beszélgetés, az önéletrajz, a kísérőlevél.
A munkakeresők megfogalmazzák célállásukat, felkészülnek az állásinterjúkra. Sor kerül a lehetséges munkakeresési technikák áttekintésére is, pl. internet, megkeresés stb.

Álláskereső klub:
Az álláskeresési technikák elsajátítása és a gyakorlatba való átültetése, az intenzív álláskeresés során. A klub időtartama 3 hét.

Információs technológiák felfrissítése: Számítástechnikai ismeretek bővítése, internethasználat stb.

Irodai szolgáltatás biztosítása: központi irodában az ügyfelek részére a hivatalos ügyek intézéséhez és az álláskereséshez szükséges irodai eszközök használatához való hozzáférést biztosítunk.

Kulcsképesség felismerésének fejlesztése (engedélyeztetett) képzés: A munkáltatók által preferált képességek tisztázása, az egyén ezen képességeinek való feltárása, tisztázása, fejlesztése 25 órás csoportfoglalkozás keretein belül. (konfliktuskezelési technika, kooperáció, kommunikáció, önállóság)

Személyes találkozás a munkáltatókkal:
személyes találkozási alkalmakat szervezünk, amelynek célja, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti előítélet csökkenjen, a leendő munkavállaló találkozzon a reális elvárásokkal és munkaerő-piaci információhoz jusson.

Munkahelyfeltárás, munkakörök kompetencia elemzése, munkáltatói kapcsolatépítése, adatbázis

Az egyéni tervhez kapcsolódóan folyamatosan végezzük a munkahelyfeltárást. A kapcsolatépítés érdekében személyesen felkeressük azokat a munkáltatókat, akik vállalják az együttműködést a célcsoport foglalkoztatásában.  A betöltendő munkakörök kompetencia követelményeit összevetjük a célcsoportba tartozó személyek kompetenciaszintjével. Folyamatosan visszajelzünk a munkáltatóknak a rendelkezésre álló munkaerő jellemzőiről.

Munkáltatói szolgáltatások nyújtása:
személyes találkozás keretében információnyújtás a foglalkoztatást támogató lehetőségekről.

Gyárlátogatás:
a fiataloknak, melynek célja a munkamotiváció erősítése, a szakmák, munkafolyamatok megismerése, pályaismeret bővítése, reális kép és információ a munkatevékenységről stb.

Munkáltatók felkészítése: A személyes kapcsolatfelvétel után bemutatjuk a célcsoport jellemzőit, feltérképezzük a munkáltatók egyéni igényeit figyelemmel a munkáltató motivációjára.

Kísérő tanácsadás: Az elhelyezkedett ügyfelek individuális támogatása a munkáltatói igények figyelembe vételének alapján.

Képzéshez kapcsolódó tevékenységek


Tanulási technikák egyéni és csoportos foglalkozás: A csoportfoglalkozás célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tanulási technikákat, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Képzést és egyéb kisegítő képzést vállalók számára segítséget ad az ismertelsajátítás különböző módszerinek tudatosításával.

Szociális munka a képzésben:
A célcsoport képzésben tartása érdekében a szociális munkások segítik a résztvevőket a felmerülő problémák kezelésében, nehézségeik leküzdésében, valamint kapcsolatot tartanak a képző intézménnyel és más szakemberekkel is.

A projektben megvalósuló képzések OKJ-s végzettséggel:

  • 15 fő számára 7. és 8. osztályos felzárkóztató képzést,
  • 30 fő számára 2 féle OKJ-s képzéseket kívánunk megvalósítani.

A következő képzéseken vesznek részt a bevont álláskeresők:

  • szociális gondozó és ápoló (15 fő),
  • kőműves/gazda (15 fő)

Utókövetés

Az Egyéni Fejlesztési Terv lezárástól számított 6 hónapig az ügyfelekkel kapcsolatot tartunk az általuk elfogadott formában (személyes, telefonos, e-mailes stb.) Ezzel párhuzamosan a munkáltatókkal is tartjuk a kapcsolatot. A projektbe bevont személyekkel folyamatos kapcsolattartási lehetőségeket építünk ki a közösségi házban, melyet rendszeresen meghatározott napon működtetünk szociális munkás moderálása mellett.


Kontakt Alapítvány :: Telefon: +36 (1) 439-0432 :: E-mail: kontakt@kontaktalapitvany.org